I. Shopping - Mua sắm » I'm a man, and men don't carry purses! - Tôi là đàn ông, và đàn ông không mang ví!


II. Hướng dẫn I'm a man, and men don't carry purses! - Tôi là đàn ông, và đàn ông không mang ví!

A: I need some pants.
B: I thought you just bought a pair.
A: I did.
B: What's wrong with them so soon?
A: The pants are fine, but the pocket has a huge hole in it.
B: You shouldn't carry your keys and pens in your pocket.
A: But that's what pockets are for.
B: You should carry them in a purse.
A: I'm a man, and men don't carry purses!
B: Well, you should buy pants with stronger pockets.
A: I would if I could find someone who makes strong pockets.
B: Try a Google search online.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm