I. Shopping - Mua sắm » Buy flowers for my wife - Mua hoa cho vợ


II. Hướng dẫn Buy flowers for my wife - Mua hoa cho vợ

A: I need some flowers for my wife. It's her birthday.
B: Very well. We have some fresh red roses.
A: How much are the roses?
B: $20 per dozen.
A: That sounds like a good deal.
B: Yes, they're on sale today.
A: I'll take a dozen.
B: Splendid. Will there be anything else?
A: No, the roses will be fine.
B: I'm sure your wife will love them.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Zata_zizac Tuấn LỚP 4 Trường Tiểu học Hoà Mạc Duy Tiên, Hà Nam 277 Write: 9, Read: 0 33 00:00:26
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 115 Write: 10, Read: 0 13 00:00:42
Dương Quốc Thịnh LỚP 4 Trường Tiểu học Phú Lâm 6, Hồ Chí Minh 108 Write: 9, Read: 62 8 00:05:05
Phạm Anh LỚP 3 Trường Tiểu học Cao Xá 1 Tân Yên, Bắc Giang 6 Write: 0, Read: 6 3 00:04:17

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm