I. Shopping - Mua sắm » Going to an Antique Shop - Đi đến một cửa hàng đồ cổ


II. Hướng dẫn Going to an Antique Shop - Đi đến một cửa hàng đồ cổ

A: I want to find an old music box.
B: We have a great selection. What decade are you looking for?
A: Do you have anything made in the 1920s?
B: We have six.
A: Do any of them have dancing figures?
B: Actually, two of them have dancing figures.
A: That's fantastic. I think I like this one.
B: A good choice. I prefer that one myself.
A: Is there any warranty with this?
B: Oh, no, I'm afraid not. These things are just too old to guarantee anything.
A: I understand.
B: Even if they break down, they're still works of art.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 136 Write: 10, Read: 0 16 00:01:07
Lê Tuấn Phong LỚP 2 Trường Tiểu học Tam Đồng Mê Linh, Hà Nội 20 Write: 10, Read: 0 11 00:00:42

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận

pttu:

going to an antique shop

23/07/2021 09:53:16

pttu:

đi đến một cửa hà ng đồ cổ

23/07/2021 09:52:48


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm