I. Shopping - Mua sắm » Buy a shirt - Mua áo sơ mi


II. Hướng dẫn Buy a shirt - Mua áo sơ mi

A: I like that shirt.
B: So do I.
A: How much is it?
B: I don't know. The tag is missing.
A: Ask the clerk.
B: I will.
A: Oh, look. Here's another shirt just like it.
B: Does it have a price tag?
A: Yes, it does. It's only $20.
B: That's a great price.
A: I think I'll buy both of them.
B: You'd better try them on first.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Nông Huyền LỚP 4 Trường Tiểu học Hạ Trạch Bố Trạch, Quảng Bình 21 Write: 3, Read: 0 3 00:00:25

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm