I. Shopping - Mua sắm » The shopping list(danh sách mua sắm)


II. Hướng dẫn The shopping list(danh sách mua sắm)

A: What do we need to buy?
B: Let me look at our list.
A: I know that we need milk.
B: Nonfat.
A: Of course. What else?
B: We need cheese, bread, and ham.
A: What kind of cheese?
B: Swiss.
A: Of course, the cheese with holes in it.
B: I never used to buy Swiss cheese.
A: Why not?
B: I didn't want to pay for the holes.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
nguyễn phong LỚP 1 Trường Tiểu học Nguyệt Đức Yên Lạc, Vĩnh Phúc 54 Write: 8, Read: 0 6 00:00:15

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm