I. Shopping - Mua sắm » Buy a laptop for for my daughter - Mua máy tính laptop cho con gái của tôi.


II. Hướng dẫn Buy a laptop for for my daughter - Mua máy tính laptop cho con gái của tôi.

A: Can you help me pick out a gift for my daughter?
B: She might like a laptop computer.
A: That sounds like a good idea.
B: Might I suggest a Mac?
A: How much?
B: Well, a 15-inch Pro is $2,100.
A: That sounds great. I'll take it.
B: Great. How would you like to pay for it?
A: Here's my VISA.
B: Let me ring you up. Okay, sign here, please.
A: Everything I need is in this box?
B: It'll take her only a few minutes to get online.
A: Thank you for your help.
B: So long. Thank you for shopping here.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
Lê Viết Quốc Huy LỚP 5 Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên Liên Chiểu, Đà Nẵng 433 Write: 9, Read: 65 6 00:00:17
Nguyễn Thái Anh Kỳ LỚP 3 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 11, Hồ Chí Minh 162 Write: 10, Read: 0 18 00:00:39

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Shopping - Mua sắm