Travel - Du Lịch học tiếng anh » Making a Hotel Reservation - Đặt phòng khách sạn


Loading...
Making a Hotel Reservation - Đặt phòng khách sạn ↓↑

A: I would like to make a hotel reservation.
B: What day will you be arriving?
A: I will be arriving on May 14th.
B: How long will you be staying?
A: I need the room for 3 nights.
B: How many people will be staying in the room?
A: I will be staying in the room alone.
B: Would you like a smoking or nonsmoking room?
A: We need a nonsmoking room.
B: We have booked a room for you. Please be sure to arrive before 4:00 on your check-in date.


Gở bỏ quảng cáo: Bài học này hiện không nghe được giọng đọc tiếng anh hoặc tiếng việt nếu có, bạn phải là thành viên, và gỡ bỏ quảng cáo, mới nghe được giọng đọc. Gỡ bỏ quảng cáo


Travel - Du Lịch học tiếng anh