I. Lịch sử » Bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)


II. Hướng dẫn Bài 18: Ôn tập- Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

1. Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau cách mạng tháng Tám thường đường diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta  phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Trả lời:

  • Sau cách mạng tháng Tám, các nước đế quốc và các thế lực phản động cấu kết với nhau bao vây chống phá Cách mạng. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một số ruộng không thể cày được. Nạn đói đầu năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của hơn 2 triệu người. Hơn 90% đồng bào không biết chữ. Nước ta đang ở trong tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”.
  • Ba loại giặc mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

2.          “Chín năm làm một Điện Biên

       Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”.

Em hãy cho biết: “Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Trả lời:

  • Chín năm đó bắt đầu từ ngày 23/9/1945
  • Kết thúc vào ngày 21/7/1954

3. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng đến bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4)?

Trả lời:

  • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:  thiện chí hòa bình và tinh thần quyết tâm chiến đấu, hi sinh vì độc lập dân tộc của nhân dân ta.
  • Lời khẳng định ấy giúp em liên tưởng đến bài thơ “Nam quốc sơn hà” ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai.

4. Em hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong  chín năm kháng chiến chống  thực dân Pháp xâm lược?

Trả lời:

Một số sự kiện tiêu biểu trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược:

Thời gian

Sự kiện lịch sử tiêu biểu

1945 - 1946

Đẩy lùi giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.

19/12/1946

Kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Cuối năm 1946

Đồng loạt nổ súng chống thực dân Pháp.

Năm 1947

Chiến dịch Việt Bắc Thu – đông

Năm 1950

Chiến dịch biên giới Thu – đông

1951 – 1953

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II. Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc.

7/5/1954

Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.


III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
phạm Vũ LỚP 5 Trường Tiểu học Cù Chính Lan Hòa Bình, Hòa Bình 4 4 00:00:14

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử