I. Lịch sử » Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo


II. Hướng dẫn Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta trở thành nước độc lập, xong thực dân Pháp âm mưu xâm lược nước ta 1 lần nữa. Dân tộc Việt Nam dưới dự lãnh đạo của Đảng và chính phủ quyết tâm đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập và chủ quyền đất nước. Bài học đầu tiên về giai đoạn này giúp ta tìm hiểu tình hình đất nước sau ngày 2/9/1945.

1. Những khó khăn của nước ta sau cách mạng tháng Tám

 • Giặc đói
 • Giặc dốt
 • Giặc ngoại xâm

=> Đất nước vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

2. Những giải pháp mà Đảng và Bác Hồ đã làm để giúp đất nước thoát khỏi tình thế hiểm nghèo.

 • Đẩy lùi giặc đói:
  • Lập hũ gạo cứu đói, ngày đồng tâm, …dành gạo cho dân nghèo
  • Dân nghèo được chia ruộng, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.
 • Chống giặc dốt:
  • Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ.
  • Trường học được mở thêm, trẻ em nghèo được cắp sách đến trường.
 • Chống giặc ngoại xâm:
  • Ngoại giao khôn khéo đẩy quân Tưởng về nước
  • Hòa hoãn, nhấn nhượng với Pháp để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
  • Lập “ quỹ độc lập”, “ quỹ đảm phụ quốc phòng”, “tuần lễ vàng” để quyên góp xây dựng đất nước.

III. Kết quả học tập

Bạn Lớp Trường Địa chỉ Điểm Ghi chú SL Thời gian
lê tường LỚP 5 Trường Tiểu học Phước Nghĩa Tuy Phước, Bình Định 6 6 00:00:25

IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử