I. Lịch sử » Bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950


II. Hướng dẫn Bài 15: Chiến thắng biên giới Thu – đông 1950

Sau chiến thắng Việt Bắc, thế và lực của quân dân ta đủ mạnh để chủ động tiến công địch. Chiến thắng thu-đông 1950 ở biên giới Việt –Trung là một ví dụ. Để hiểu rõ chiến thắng ấy, các em cùng tìm hiểu bài “ Chiến thắng biên giới thu-đông 1950”.

1. Mục đích mở chiến dịch biên giới thu – đông 1950 của ta

 • Nhằm giải phóng một phần biên giới Việt  - Trung
 • Củng cố và mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc
 • Phá tan âm mưu khóa chặt biên giới Việt Trung của địch, khai thông đường liên lạc.

2. Diễn biến chiến dịch biên giới thu – đông 1950

 • Sáng ngày 16/9/1950, ta nổ súng tấn công cứ điểm Đông Khê
 • Sáng ngày 18/9/1950, ta chiếm được cứ điểm Đông Khê
 • Pháp rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4.

3. Kết quả của chiến dịch biên giới năm 1950

 • Diệt và bắt sông hơn 8000 tên địch
 • Căn cứ địa Việt Bắc được củng cố và mở rộng
 • Làm chủ 750 km trên giải biên giới Việt – Trung.

4. Ý nghĩa lịch sử

 • Chiến thắng biên giới thu – đông 1950 đã tạo chuyển biến cơ bản cho cuộc kháng chiến. Từ đây ta nắm quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính.

5. Bài tập trắc nghiệm

 • Quân ta chiếm cụm cứ điểm Đông Khê vào? 
  • Sáng 18-9-1950
  • Sáng 16 - 9 - 1950
  • Ngày 16 - 9 - 1950
  • Ngày 18 - 9- 1950

 


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Lịch sử