I. Chính tả » Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,… ?


II. Hướng dẫn Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,… ?

Tuần 29: Khám phá thế giới

Chính tả: Nghe - viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số  1, 2, 3, 4,… ?


  Người ta gọi các chữ số 1, 2, 3, 4,... là chữ số A-rập vì cho rằng chúng do người A-rập nghĩ ra. Sự thực thì không phải như vậy.
       Vào năm 750, một nhà thiên văn học Ấn Độ đã đến thăm Bát-đa. Ông mang theo một bảng thiên văn do người Ấn Độ làm ra để dâng tặng quốc vương đang trị vì. Các chữ số Ấn Độ 1, 2, 3, 4,… dùng trong bảng đó đã được người A-rập nhanh chóng tiếp thu và về sau được truyền bá rộng rãi.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả