I. Chính tả » Những hạt thóc giống


II. Hướng dẫn Những hạt thóc giống

Tuần 5: Chính tả

Nghe – viết: Những hạt thóc giống (từ Lúc ấy… đến ông vua hiền minh)


 Lúc ấy, nhà vua mới ôn tồn nói:
      - Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!
      Rồi vua dõng dạc nói tiếp:
      - Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này.
      Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh.


III. Kết quả học tập


IV. Thảo luận, nhận xét, gói ý Đăng nhập để bình luận


V. Các bài học khác cùng chủ đề Chính tả